Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju.

ul. Chopina 17, 34-700 Rabka-Zdrój

 

Zarządzenia

Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju z dnia 11 marca 2020 r. Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., , Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego. Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. zarządza się, co następuje: § 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19, zarządzam zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych, zajęć i warsztatów w siedzibie MOK ul. Chopina 17 w galerii „Pod Lilianną” ul. Nowy Świat 1 oraz seansów w Kinie „Śnieżka” ul. Nowy Świat 8, do dnia 25 marca 2020 r. § 2. Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie podana niezwłocznie do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie komunikatu na tablicach i słupach ogłoszeniowych, w obiektach MOK oraz na stronie internetowej MOK, Kina „Śnieżka” i FB. § 3. Administracja MOK funkcjonuje w trybie dotychczasowym od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 W sprawach pilnych sugeruje się kontakt telefoniczny lub e-mailowy na adres rabkamok@wiknet.pl lub rabkamok@poczta.onet.pl § 4. 1. Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe Pracowników. 2. Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy, w celu zapewnienia komunikacji i realizacji wyłącznie czynności niezbędnych dla podtrzymania ciągłości działania instytucji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych. 3. W dniach od 12 do 25 marca 2020 r. pracownikom MOK, sugeruje się wykorzystanie urlopów wypoczynkowych lub skorzystanie z przysługującej opieki nad dzieckiem. 4. Dyrektor może pracownikowi polecić: wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania, zwanej „Pracą zdalną w domu” . 5. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem COVID-19 oraz udanie się na stosowne badania lekarskie zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r. ANEKS do Zarządzenia nr 2/2020 z dnia 11 marca 2020 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, a działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą, wprowadzam zmianę w § 1 Zarządzenia w zakresie czasu trwania zawieszenia działalności na czas nieokreślony, do odwołania. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

DOKUMENTY:

Informacje

Liczba wyświetleń: 451
Utworzono dnia: 28.07.2017
Dokument wprowadził:
Joanna Lelek
Dokument wytworzył:
Joanna Lelek
Podmiot udostępniający informację:
mok

Historia publikacji

  • 27.04.2021 14:11, Administrator
    Dodanie dokumentu: Zarządzenie w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju
  • 28.05.2020 10:45, Administrator
    Edycja strony: Zarządzenia
  • 28.07.2017 16:28, Administrator
    Dodanie strony: Zarządzenia

Deklaracja dostepności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Wstęp deklaracji Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju www.mok.rabka.pl Dane teleadresowe instytucji: Miejski Ośrodek Kultury 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Chopina 17 tel. 18 2676626; fax: 18 2676626 Email: rabkamok@wiknet.pl; rabkamok@poczta.onet.pl Strona internetowa www.mok.rabka.pl jest w większości zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności jakie się pojawiają to: Część z publikowanych zdjęć czy filmów nie posiada opisu alternatywnego - zostały opublikowane przed 2019-04-26. Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery) • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie • mapa strony • focus wokół elementów nawigacyjnych Data sporządzenia deklaracji Deklarację sporządzono dnia 2020-09-03 Deklarację sporządzono na podstawie testu przeprowadzonego automatycznym narzędziem sprawdzającym dostępność stron internetowych. Informacje zwrotne i dane kontaktowe Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Lelek e-mail: rabkamok@wiknet.pl Telefon: 18 2676626 Procedura wnioskowo-skargowa Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl Dostępność architektoniczna 1. Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju obejmuje dwa obiekty:. • Amfiteatr ul. Chopina 17 obejmuje przyziemie i parter. Dostęp do przyziemia i parteru jest bezpośredni z parkingu bez konieczności pokonywania schodów. Osoba niepełnosprawna ma bezpośredni dostęp z parkingu lub dojściem dla niepełnosprawnych od bramy głównej amfiteatru. • Kino „Śnieżka” ul. Nowy Świat 8 - budynek jest 1-kondygnacyjny. Dostęp na parter budynku jest bezpośrednio z parkingu z koniecznością pokonywania schodów. Na hol kinowy i na główną salę osoba niepełnosprawna może dostać się korzystając z dźwigów osobowych dla niepełnosprawnych.